Седница стручног актива наставника језика и друштвених предмета

Featured

ЗАСПИСНИК СА САСТАНКА ТИМА: _СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА __________________________________
Датум састанка: 11,04.2014.
Име и презиме одсутних чланова тима /
Клузула да ли је члан тима оправдано одсутан
/
1. Дневни ред : 1. Анализа такмичења. 2.Успех ученика и реализација програмских садржаја на крају трећег класификационог периода. 3.Набавка уџбеника за наредну шклоску годину 4.Угледни час : Срећко Тодосијевић, Драгана Петровић, Бранко Шкодрић и Миливоје Бућић.

Преглед садржаја рада/дискусије:

1.Општинско такмичење из српског језика одржано је 8. марта у нашој школи. Такмичили су се ђаци из Мачката, Сирогојна и Чајтине.На такмичење је било пријављен 31. ученик. На Окружно такмичење из наше школе, пласирала се Милица Марић, ученица 5. Разреда. Такмичење из историје одржано је 22. Марта. На Окружно такмичење пласирали су се ученици: Милица Марић, Андрија Петрић, Илинка Меловић, Милун Жунић , Давид Крповић и Николина Бојовић. http://www.osmackat.org.rs/novosti/takmicenja/opstinska-takmicenja-79547 2.Успех ученика могао би бити много бољи. Требало би појачти рад допунских и додатних часова. Програмски садржаји се релазију према Плану и програму рада. 3.Предметни наставници су доставили списак уџбеника за наредну школску годину. Психолог ће спискове објединити и предати разредним старешинама. 4. Угчедне часове држале су колеге.

Закључци и мере које се предузимају: 1.Потребан је у договор на Седници Одељенског већа да један ученик не може учестовати више од два такмичења. Често нам једни исти ђаци учествују на више такмичења, можда је то разглог, што смо релативно мала школа. Можда, на овај начин, ученици би имали више успеха. 2.Програмски садржаји се остварују према Плану и програму. 3. Ђаци ће благовремно набавити уџбенике. 4.Угледне часове држале су колеге.

Председник тима: Татјана Крповић
Предато директору дана:12.04.2014.
Директор:
________________

Advertisements

Седница Стручног актива

Засписник са састанка тима: Стручни актив  наставника језика и друштвених премета
Датум састанка: 19.јун 2014.
Име и презиме одсутних чланова тима /
Клузула да ли је члан тима оправдано одсутан /

Дневни ред:                                                                                                                                                                             1. Анализа успеха ученика на крају школске године.                                                                                                 2. Реализација и анализа плана рада Стручног већа.                                                                                                    3.Доношење плана рада за наредну школску годину и избор руководиоца.

 

 

 

 

 

Преглед садржаја рада/дискусије:   1. Успех ученика је добар на крају школске године. Један ученик из српског језика   остаће на Продуженој настави. Недовољних оцена нема из друштвених предмета и Енглеског језика.                                        2. План рада Стручног већа  наставника  језика и друштвених предмета је остварен.                                                             3.План рада за наредну школску годину  биће донет на Седници већа у септембру као и избор руководиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључци и мере које се предузимају:                                                                                                                                                     1.Успех ученика је задовољавајући из језика и друштвених предмета.               taking care                              2.План рада Стучног већа је остварен
Председник тима: Татјана Крповић
Предато директору дана: 20.6.2014.

Директор:

________________